Bæredygtighed og lavenergi​

Energi-screeninger
Energioptimering starter med én kompetent screening, hvor potentielle energibesparelser identificeres. Hos Ørtoft A/S udfører vi screeninger, hvor det er en naturligvis del af pakken, at redegøre kvalificeret for de identificerede potentialer incl. rentabilitetsberegninger.

Energi-koncepter
Hos Ørtoft A/S udarbejder vi energikoncepter, som tager udgangspunkt i hele bygnings-massen. På baggrund af stor erfaring med lavenergi, har vi stor indsigt i, hvordan et energi-koncept skal udfærdiges således lavenergi, bæredygtighed, totaløkonomi samt komfort og indeklima går hånd i hånd.

Energi-renovering
Hos Ørtoft A/S kan vi hjælpe dig med at få et overblik over potentialet for energibesparelser i din ejendom eller portefølje. Vi tilbyder den fulde pakke fra energiscreening, udvikling af energikoncept (med dokumenteret rentabilitet) til at udføre energi-renovering med naturlig opfølgning på den forventede besparelse. Vi kan normalt finde totaløkonomiske rentable dybe renoveringer på ejendomme med energimærke E-G, der kan forbedre energimærke, indeklima og driftsudgifter væsentligt.

Solvarmelagring
Ørtoft A/S har udviklet og patenteret et energibesparende koncept, hvor solopvarmet væske lagres under bygningen. Den gratis solenergi kan specielt i eksisterende bygninger reducerer varmetabet gennem terrændæk eller kældergulv med op mod 50 %.

Lavenergi og passivhus
Ørtoft A/S er pionerer inden for lavenergi og passivhuse. i det vi har været med fra starten, har vi opbygget uvurderlige erfaringer og kompetencer inden for lavenergi og passivhuse – erfaringer og kompetencer som vi i dag kan inddrage i alle projekter, hvor vi fungerer som rådgivere.

Certificering
Hos Ørtoft A/S arbejder vi primært med LEED, DGNB, Certificering af passivhuse samt ZeroHouse.
Certificering er dels værdifuld i de tidlige faser i henhold til at tænke bæredygtighed ind i byggeriet – dels har certificerede ejendomme en tendens til højere salgs- og udlejningspriser samt kortere afsætningstid.

Projektering og rådgivning

Projektering
Energi, bæredygtighed, vand og afløb, ventilation, varmeanlæg, 3d-modeller er et udpluk af de ydelser som Ørtoft A/S tilbyder inden for bygningsprojektering.

Vores kompetencer spænder bredt, og inden for områder, hvor vi ikke er markedsledende rekvirerer vi assistance, således vores kunder altid for det optimale produkt – samlet hos én rådgiver.

Inden for konstruktioner, el anvender Ørtoft A/S typisk underrådgiverer.

Bygherrerådgivning
Med Ørtoft A/S som bygherre-rådgiver og drifts-rådgiver varetager vi dine interesser fra idé til færdigt byggeri.

Når vi leverer bygherrerådgivning og driftsrådgivning, udfordrer vi gerne vores kunder og samarbejdspartnere til at tænke utraditionelt og vælge anderledes løsninger – som altid har vi via vores DNA fokus på energirigtige og bæredygtige løsninger ligesom vi sikrer bygningens værdi på sigt og forventningsafstemmer bygherrens ønsker.

Syn & skøn
Der kan opstå uenigheder om, hvem der har ansvaret for fejl og mangler. Løsning af sådanne tvister kræver ofte medvirken af en uvildig syns- og skønsmand. Det sker enten ved et frivilligt syn og skøn, eller på foranledning at et ankenævn eller civilretten. Hos Ørtoft A/S har vi stor erfaring med syn & skøn sager, og vores eksperter leverer altid en faglig vurdering på højeste niveau.

Vi hjælper gerne advokater med en faglig vurdering af udfaldet i en konkret sag, inden det besluttes at udføre syn og skøn.

Bygningssimuleringer

Fugtsimuleringer
Bygningsrenovering og lavenergi-byggeri stiller store krav til de fugttekniske løsninger, da risikoen og skimmel og materialenedbrydende svampe er stor.

Hos Ørtoft A/S analyserer vi bygninger og konstruktionsdele i forhold til deres fugttekniske performance. Ved indvendig isolering af eks. historiske bygninger øges krav til fugtsikker projektering og evt. fugtovervågning. Vi tilbyder rådgivning, simulering af fugtopgaver ligesom firmaet tilbyder online fugtfugtovervågning med kvalitetskomponenter.

Beregning af linietab
Komplicerede og atypiske konstruktioner kræver ofte simulering for derved at kunne beregne linietabet.

Hos Ørtoft A/S udfører vi avanceret 2- og 3-dimensionelle simuleringer, hvorved vi kan beregne diverse linietab – fx linietab ved fundament, vinduer, etagedæk, hjørner etc.

Dette anvendes til optimering af komponenter, projektering samt opnåelse af veldokumenteret lavenergi.

Bygningssimuleringer
Med en bygningssimulering er det muligt at eftervise, at det termiske indeklima vil fungere som tiltænkt.

Den giver endvidere mulighed for at afprøve forskellige strategier for at opretholde energiforbrug og tilfredsstillende indeklima; fx temperaturforhold, CO2-niveau, dagslysforhold etc.

Dagslys
Hos Ørtoft A/S tilbyder vi at udføre dagslyssimuleringer til optimering af indeklimaet.

I takt med, at der stilles større krav til sundhed og velvære i bygninger, er dagslyset i byggeriet blevet mere integreret i bygningsdesignet i det dagslys har en yderst positiv effekt på mennesker og øger deres produktivitet.

CFD simulering af indeklima
Ørtoft A/S tilbyder mulighed for udførsel af avancerede CFD-simuleringer, som regnes for at være den mest præcise dokumentation af indeklima mht. ventilation, trækgener, luftstrømme, varmedistribution mv. Det kan være en fordel at bruge CFD-beregninger ved komplekse og atypiske rum, hvor der skal sikres en hensigtsmæssig luftstrømmesfordeling og temperaturdistribution.